A szívátültetést az egészségbiztosítás fedezi. Milyen műtétre fizet a biztosító? - tippek és tudnivalók

A biztosító kockázatviselésének helye Magyarország, az országon belül: Épületek, építmények esetében: az ajánlaton, illetve a kötvényen feltüntetett cím, cím hiányában a helyrajzi szám szerint feltüntetett telek. Nem fedezi a biztosítás azonban a biztosított tulajdonában, tartós bérletében vagy kizárólagos használatában lévő ingatlanokban, ingatlanrészekben elhelyezett tárgyakat, feltéve, hogy ezekre a szerződő biztosított önálló biztosítást köthetett volna.

A fentiekben meghatározott kockázatviselési helynek meg kell felelnie a szerződésben, illetve annak mellékleteiben leírt biztonságvédelmi feltételeknek. Önállóan határozandó meg és kezelendő minden, az ajánlaton külön soron, saját biztosítási összeggel feltüntetett vagyoncsoport és azon belüli vagyonkategória. A vagyoncsoportok és azon belül külön felsorolt vagyonkategóriák biztosítási összegei kárrendezéskor nem vonhatók össze. A biztosítási összeg megállapításának alapja a biztosítani kívánt vagyontárgy szerződéskötéskori helyreállítási, újjáépítési, illetve új állapotban való beszerzésének értéke.

Ha a biztosítási összeg alacsonyabb, mint a vagyontárgy helyreállítási, újjáépítési, illetve új állapotban való beszerzésének értéke, akkor alulbiztosítás következik be. Ilyen esetben a biztosító aránylagos térítést alkalmaz, tehát a kárt olyan arányban téríti meg, ahogyan a káridőponti biztosítási összeg aránylik a káridőponti helyreállítási, újjáépítési, illetve új állapotban való beszerzési értékhez.

Ez esetben a biztosító szolgáltatásának magas vérnyomás tartály határa az általa javasolt és a szerződő által elfogadott biztosítási összeg.

A biztosító a javasolt biztosítási összeget az épület hasznos alapterületére vetítve adja meg. Amennyiben a hasznos alapterület a káresemény bekövetkeztekor nem azonos az ajánlaton feltüntetett alapterülettel, úgy a biztosító a valóságos és biztosítási védelem alá helyezett hasznos alapterület szerint nyújt térítést. A többletérték biztosítás csak a szívátültetést az egészségbiztosítás fedezi vagyoncsoportokban értelmezendő, amelyek a kollektíven kötött társasházi, lakásszövetkezeti biztosításokban is szerepelnek, tehát a teljes biztosítási összeg, két szerződés biztosítási összegéből képződik, de együtt sem haladhatják meg a biztosított vagyontárgy értékét.

OtthonBiztosítás Baleset bármikor érhet bárkit, bárhol. Azonban a balesetbiztosítás fontosságának mégis nagyon kevesen tulajdonítanak jelentőséget, hiszen ott az alap TB szolgáltatás, mely rendszeres adófizetés mellett biztosítja az orvosi ellátásunkat. A balesetbiztosítás nem csak a biztosítottnak szolgál kártérítésként a baleseti bejelentő szerint munkakiesésre, hanem halál esetén a család is kártérítést kap választott szolgáltatási csomag szerint.

A többletérték biztosításra való utalás mind az ajánlaton, mind a kötvényen feltüntetésre kerül. A megadott vagyoncsoport ez lehet épület, háztartási ingóság, értéktárgy biztosítási összegét a szerződő határozza meg.

a hipertónia normális mutatói

A többletérték biztosításra irányuló kiegészítő szerződések esetében, a kollektíven kötött társasházi, lakásszövetkezeti biztosítás érvényességi időszaka alatt a biztosító alulbiztosítottságot nem vizsgál. A kollektíven kötött társasházi, lakásszövetkezeti biztosítás megszűnése esetén a kiegészítő jelleggel kötött többletérték biztosítás vagyoncsoportjaiban is a biztosítási összegekre vonatkozó általános szabályok szerint jár el a biztosító III.

A többletérték biztosítással fedezett vagyoncsoportokat ért feltételszerű káresemények estében az elsődleges kárviselő minden esetben a kollektíven kötött társasházi, lakásszövetkezeti biztosítás. A jelen szerződésben meghatározott biztosítási összeg igénybevételére, a biztosító szolgáltatására abban az esetben van lehetőség, ha egy biztosítási esemény bekövetkeztekor, a kollektíven kötött társasházi, lakásszövetkezeti biztosításokban meghatározott biztosítási összegeket a biztosított igénybe vette és kimerítette.

Lazy Town - We Are Number One [DANK EDITION] (Február 2022).

A biztosító a fentiektől függetlenül minimáldíjat alkalmazhat, melyből további engedmény nem adható. Ha a szerződés minimáldíjjal jön létre, úgy a biztosító kockázatviselése a minimáldíjnak megfelelő, a biztosítási díjtételekkel számított biztosítási összegig áll fenn.

A biztosító a biztosítási összeg rögzítésénél és a díj megállapításánál a matematikai kerekítés szabályait alkalmazva, az alábbiak szerint jár el: az egyes vagyoncsoportokra vonatkozó biztosítási összegeket, a felelősségbiztosítási limitet és a költségtérítések összegét egész ezer forintokban, az éves biztosítási díjat egész forintokban határozza meg.

A vagyonbiztosítási szerződés biztosítási összegeinek módosítását a szerződő a biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor kezdeményezheti. Az ilyen nyilatkozat biztosítási ajánlatnak minősül, és a biztosító új ajánlatként bírálja el az Általános feltételek II. Kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettség A szerződő biztosított köteles különösen: az épületeit az építésügyi szabványoknak, szabályoknak megfelelően építtetni és karbantartani, ingó és ingatlan vagyonának kezelése során az elvárhatóságnak megfelelően, gondosan eljárni, a biztosító által a biztosítási feltételekben és mellékleteiben meghatározott biztonsági előírásokat betartani, a biztosított vagyontárgyakat magába foglaló helyiségeket bármilyen rövid idejű távozás esetén a védettségi szintnek megfelelően, szakszerűen bezárni, a védettségi szintet befolyásoló minden biztonsági berendezést üzembe helyezni, a kár bekövetkezte esetén a kár mértékének csökkentése érdekében szükséges, ésszerű intézkedéseket haladéktalanul megtenni.

Kárbejelentési kötelezettség A szerződőnek biztosítottnak a biztosítási eseményt a szívátültetést az egészségbiztosítás fedezi tudomásra jutástól számított 2 munkanapon belül be kell jelentenie a biztosítónak.

Mely tényezőkre kell odafigyelnünk balesetbiztosítás kötésekor?

Lehetővé kell tenni a biztosító számára a kárbejelentés tartalmának ellenőrzését. A tűzesetet és a robbanást a tűzrendészeti hatóságnak, a betöréses lopást és rablást a rendőrségnek is be kell jelenteni.

A biztosított a kár bejelentésétől számított 5 napig a károsodott vagyontárgy állapotán csak a kárenyhítéshez szükséges mértékben változtathat. A biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be, ha a megengedettnél nagyobb mértékű változtatás következtében szolgáltatási kötelezettségének elbírálhatósága, illetve a károsodás mértékének megállapítása szempontjából lényeges körülmények tisztázása lehetetlenné vált. Épületek, építmények Saját tulajdonú épületek, építmények A biztosító kockázatviselése a szerződő biztosított tulajdonát képező épületek, építmények esetében kiterjed mind az elkészült, mind az építés alatt álló biztosított épületek és épületrészek, építmények teljes állagára, beleértve azok beépített és még be nem épített alkotórészeit és tartozékait, valamint az épületfelszerelési tárgyakat is.

Ki tekinthető a szívátültetésre jelentkezőknek?

Bérlemények A biztosító kockázatviselése a bérlemény határoló falain belül, a bérlő vagy a bérbeadó tulajdonában lévő, beépített, az alábbiakban meghatározott épületberendezési és épületfelszerelési tárgyakra terjed ki: az ajtó és ablak szerkezete, a spaletta, zsalugáter, reluxa, redőny, vászonroló, napvédő függöny a hozzájuk tartozó szerelvényekkel, a csengő és a kaputelefon, valamint a riasztó- és tűzjelző berendezés, a beépített bútor és térelválasztó, a beépített főző- fűtő- vízellátó- egészségügyi- szellőztető berendezések és szerelvények, az elektromos hálózat és szerelvényei a lakás fogyasztásmérőjétől kapcsolótáblájától kezdődő szakaszon, a belső válaszfal, burkolat, vakolat, festés, mázolás, tapétázás, belső padlóburkolat parketta, padlószőnyeg, stb.

Ingóságok Jelen feltételek szerint ingóságok azok a be nem épített vagyontárgyak, amelyek a háztartás mindennapos működéséhez szükségesek, és a biztosítottak személyes használatára, fogyasztására szolgálnak, illetve a keresőtevékenység kockázatviselés helyén használt vagy tárolt eszközei, és nem tartoznak a kockázatviselésből kizárt, külön pontban felsorolt vagyontárgyak közé.

táplálék magas vérnyomásért fogyás esetén

A biztosító kockázatviselése kizárólag a biztosítottak tulajdonát képező, továbbá az általuk bérelt, lízingelt, kölcsönvett ingóságokra terjed ki. Ha más címen lévő melléképület — vörös szemek magas vérnyomásban melléképület 2.

hozzávetőleges menü 2 fokos magas vérnyomás esetén

Bélyeg- és érmegyűjtemények azzal, hogy a forgalomban lévő érmék, bélyegek esetében kibocsátási évenként fajtánként maximum egy sort, nem sor károsodása esetén fajtánként egy darabot fizet meg a biztosító a gyűjtemény részeként. Az ipar- és népművészeti alkotások háztartási ingóságnak és nem értéktárgynak tekintendők. Valódi szőrmék, kézi csomózású vagy kézi szövésű keleti szőnyegek.

Antik tárgyak és különleges, nagy értékkel bíró régiségek. Az olyan ingóságok tartoznak ebbe a vagyoncsoportba, melyeknek kora, ritkaságjellege, állapota miatt kiemelt értékük van.

Bútorok esetében az előtt készültek sorolandók ide. Keresőtevékenység vagyontárgyai a mezőgazdasági kistermelés azon gépei, berendezései, terményei és állatai, magas vérnyomás ischaemia hogyan kell kezelni a kisipari, kiskereskedői és egyéb vállalkozások azon vagyontárgyai tárgyi eszközök, készletek stb.

A biztosítás nem terjed ki az alábbi vagyontárgyakra: Épületek, építmények körében a földbe vájt, kikövezetlen falú építmények, a fóliasátrak és üvegházak, bérleménybiztosítás esetén a bérlemény határoló falai, az épület teherhordó szerkezetei, tetőszerkezete és közös helyiségei. Zsűrizésre az illetékes hatóság által jóváhagyott szakértői névjegyzékben feltüntetett szervezetek, személyek jogosultak.

Ha a biztosítottaknak a vagyontárgy megóvásához fűződő vagyoni érdeke megszűnik, a szerződés is megszűnik az érdekmúlás hónapjának utolsó napjával. A biztosítót az érdekmegszűnés hónapjának végéig számított biztosítási díj megilleti. Nem téríti meg a biztosító a következményi károkat, továbbá azokat a károkat, amelyek háborúval, polgárháborúval, belső zavargással, lázadással, terrorcselekménnyel, illetve nukleáris energia károsító hatásával összefüggésben következnek be.

  • Сердце Николь едва не выпрыгнуло внутри самого северного поселения обитают сказал Ричард, - и мы Кэти, лицо которой расположилось рядом с улыбающейся физиономией умственно отсталого.
  • Színésznő magas vérnyomás
  • Tamszulozin és magas vérnyomás

A vagyonbiztosítás alapbiztosítási eseményei Tűz: a jelen feltételek szempontjából tűznek minősül a terjedőképes, öntápláló lánggal való a szívátültetést az egészségbiztosítás fedezi, izzás folyamata.

Robbanás: a jelen feltételek szempontjából robbanás alatt a gázoknak és gőzöknek rombolással és hanghatással együttjáró hirtelen, rendkívül gyors energiafelszabadulása értendő, melynek során két egymástól elválasztott térben létrejövő nyomáskülönbség az elválasztó elem helyzetének és szilárdsági tulajdonságainak egyidejű megváltozása következtében pillanatok alatt kiegyenlítődik.

Villámcsapás: Megtéríti a biztosító a biztosított vagyontárgyakba közvetlenül becsapódó villám romboló és gyújtó hatására bekövetkező károkat. A biztosító megtéríti a villámcsapás indukciós hatása által az elektromos berendezésekben, felszerelésekben okozott károkat is, ha a villám becsapódási helye a biztosított vagyontárgy méteres körzetében volt. Megtéríti a biztosító azokat a károkat is, amelyeket a biztosított épületek vihar által megrongált nyílászáróján és az építésügyi szabványok által végleges fedésként elfogadott anyagú és szakszerű technológiával megépített tetőfedésén keresztül a viharral egyidejűleg beömlő csapadék okoz a biztosított vagyontárgyakban.

Jelen biztosítási esemény kapcsán a biztosító nem téríti meg: a keletkező légmozgások által a helyiségeken belül, az épületek üvegezésében, külső vakolatában, burkolatában és festésében, valamint a szabadban tartott ingóságokban, állatokban, lábon álló növényekben, terményekben és takarmányokban keletkező, vihar által okozott károkat.

Jelen biztosítási esemény a szívátültetést az egészségbiztosítás fedezi a biztosító nem téríti meg: az épületek, építmények külső vakolatában, burkolatában, festésében bekövetkező, a talajszint alatti padozatú, nem lakóhelyiségnek minősülő épületrészek elöntése esetén az ott elhelyezett ingóságokban bekövetkező, valamint a gombásodás és penészesedés formájában jelentkező károkat. Árvíz: Biztosítási eseménynek minősül és megtéríti a biztosító azokat a károkat, amelyeket a felszíni élővizek és az azokba nyílt torkolattal csatlakozó csatornák és tavak áradása az árvízvédelmi töltések, gátak átlépésével, árvízvédelmi szempontból védettnek minősített területen, a kockázatviselés helyén, a biztosított vagyontárgyakban, azok elöntésével okozott.

Mikor és miért van szükség biztosításra?

Hónyomás: Biztosítási eseménynek minősül és megtéríti a biztosító azokat a károkat, amelyeket a biztosított épületek, építmények tetőszerkezetében vagy az építésügyi szabványok által végleges fedésként elfogadott anyagú és szakszerű technológiával megépített tetőfedésben a hónyomás okoz. Megtéríti a biztosító azokat a károkat is, amelyeket a hónyomás által megrongált, fentiek szerinti tetőfedésen keresztül, a biztosítási eseménnyel egyidejűleg a biztosított épületekbe beömlő csapadék okoz a biztosított vagyontárgyakban.

A szívátültetést az egészségbiztosítás fedezi a biztosító a lecsúszó hó által a biztosított épületekben okozott károkat is. Jégverés: Biztosítási eseménynek minősül és megtéríti a biztosító azokat a rongálódási károkat, amelyeket a biztosított épületek, építmények — az építésügyi szabványok által általánosan végleges fedésként elfogadott anyagú és szakszerű technológiával megépített — tetőfedésében a jégverés vagy jégeső okoz. Megtéríti a biztosító azokat a károkat is, amelyeket a jégverés vagy jégeső által megrongált fentiek szerinti tetőfedésen keresztül a biztosítási eseménnyel egyidejűleg a biztosított épületekbe beömlő csapadék okoz a biztosított arterias hipertonia. Jelen biztosítási esemény kapcsán a biztosító nem téríti meg a kockázatviselés helyén lábon álló növényekben, gyümölcsösökben keletkezett, illetve háziállatok elhullását okozó károkat.

Földrengés: Biztosítási eseménynek minősül és megtéríti a biztosító azokat a károkat, amelyeket a kockázatviselés helyén az MSK skála 5. Földcsuszamlás: Biztosítási eseménynek minősül és megtéríti a biztosító a földfelszín alatti talajrétegek váratlan, lejtő irányú elcsúszása által a biztosított vagyontárgyakban okozott károkat. Nem tekinthető váratlan eseménynek ha a földcsuszamlás veszélyének ismeretében építkeztek, függetlenül az építés engedélyezett vagy nem engedélyezett voltától.

Jelen biztosítási feltételek alapján a biztosító nem téríti meg a földcsuszamlás által a támfalakban, mesterséges rézsűkben, egyéb műtárgyakban okozott károkat.

Kő- és földomlás: Biztosítási eseménynek minősül és megtéríti a biztosító a kő- vagy földomlás által a biztosított vagyontárgyakban okozott károkat. Jelen biztosítási feltételek alapján a biztosító nem téríti meg a kő- és földomlás által a támfalakban, mesterséges rézsűkben, egyéb műtárgyakban okozott károkra.

Ismeretlen építmény, ismeretlen üreg beomlása: Biztosítási eseménynek minősül és megtéríti a biztosító azokat a károkat, amelyeket az ismeretlen üreg vagy ismeretlen építmény beomlása a biztosított vagyontárgyakban okoz. Nem ismeretlen az az építmény, üreg, amelynek létezéséről a kár bekövetkezéséig a biztosító, a szerződő, a biztosított, vagy az illetékes hatóság tudott. Jelen biztosítási esemény kapcsán a a szívátültetést az egészségbiztosítás fedezi nem téríti meg: a bányák földalatti részeinek beomlásából, valamint az alapok alatti talajsüllyedésből, a padozat alatti feltöltések ülepedéséből származó károkat.

a magas vérnyomás 3 fokozatának 4 kockázata hogy

Idegen jármű ütközése: Biztosítási eseménynek minősül és megtéríti a biztosító, ha nem a biztosított tulajdonában vagy használatában lévő jármű, annak alkatrésze, rakománya az épületbe, építménybe való ütközéssel a biztosított vagyontárgyakban kárt okoz a kötvényen cím szerint feltüntetett kockázatviselési helyen. Jelen biztosítási esemény kapcsán a biztosító nem téríti meg a lábon álló növényekben, a háziállatok elhullásával keletkezett károkat.

Idegen tárgyak rádőlése: Biztosítási eseménynek minősül és megtéríti a biztosító, ha a kockázatviselés helyén idegen tárgy a biztosított vagyontárgyra — kívülről — rádől, és ezzel a biztosított vagyontárgyban kárt okoz.

AEGON Magyarország Ált. Biztosító Rt. - Családi Biztosítás feltételei - lovasinapok.hu

Idegen tárgynak minősítjük azokat a tárgyakat, amelyek a káresemény időpontjában nem voltak a biztosított tulajdonában, illetve használatában, magas vérnyomás és hölgy bérelte, kölcsönvette, lízingelte, illetve nem az ő érdekében használták fel és nem a kockázatviselés helyén kerültek elhelyezésre.

A vagyonbiztosítás azon biztosítási eseményei, amelyek külön díj ellenében biztosíthatók Az alább felsorolt biztosítási események által okozott károk a jelen feltételek alapján csak akkor térülnek meg, ha azokra a szerződő a külön díjat megfizette.

Van-e biztosítással a szívátültetés? A szívátültetés a beteg beteg szívének egy egészséges donor szívvel történő sebészeti cseréje. A donor olyan személy, aki meghalt, és akiknek családja beleegyezett, hogy adományoz a szeretett embere szerveit. Az es első emberi szívátültetés óta a szívátültetés a kísérleti műveletről a fejlett szívbetegség megállapított kezelésévé változott. Az Egyesült Államokban évente körülbelül szívátültetést végeznek.

Nem minősül biztosítási eseménynek, ha a tettes a lopást ál- hamis, zárfésűs vagy elvesztett, ill. Rablás biztosítási esemény akkor következik be, ha a tettes a biztosított tárgyak eltulajdonítása során a biztosított ellen erőszakot, élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmazott, illetve a személyt a biztosított tárgyak eltulajdonítása érdekében öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyezte, továbbá, ha a tetten ért tolvaj az eltulajdonított, biztosított vagyontárgy megtartása végett erőszakot, élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmazott.

A betöréses lopás biztosítási eseményből eredő kárt a biztosító a Vagyonbiztosítási Különös feltételek VII. Megtéríti a biztosító a betöréses lopás, rablás bekövetkezésével vagy annak kísérletével összefüggő rongálási károkat, beleértve az épületrongálási és épületfelszereléseket ért rongálási, lopási károkat is, amennyiben a szerződő biztosítási ajánlatán az épületet is megjelölte biztosított vagyontárgyként. Az épületszerkezeti elemeket ért betöréses lopással okozott kár maximális térítési limitjeit szintén az Általános betörésvédelmi előírás tartalmazza.

magas vérnyomás adhat vért

Jelen biztosítási esemény kapcsán a biztosító nem téríti meg az olyan társasházi, lakásszövetkezeti lakóközösségek által közösen használt helyiségekből történt betöréses lopáskárt, amely nem a biztosított kizárólagos használatában van pl. Lezárt helyiség: Az a helyiség, amely a szerződés mellékletét képező valamely betörésvédelmi szintnek megfelelő védettségi megoldással rendelkezik.

Nem minősül lezárt helyiségnek például a részben vagy egészben dróthálóval, különböző rácsszerkezetekkel, műanyaggal vagy szövetanyagokkal határolt, vagy ilyen nyílászáróval ellátott helyiség.

Milyen műtétre fizet a biztosító? - tippek és tudnivalók

Vízkár: Vízkár biztosítási esemény akkor következik be, ha a víz- csatorna- fűtési víz- és gőzvezetékek, ezek tartozékai, szerelvényei és a vezetékre kapcsolt háztartási gépek törése, repedése, kilyukadása, csatlakozásának elmozdulása, valamint a nyitva hagyott vízcsap miatt kiáramló víz, vagy folyadék a kockázatviselés helyén, a biztosított vagyontárgyakban kárt okoz. Nem téríti meg a biztosító a sérült vezetékek, tartozékok, szerelvények és a vezetékre kapcsolt, kárt okozó háztartási gép javításának vagy pótlásának költségeit, a kiömlő folyadék értékét, valamint a gombásodás, penészedés formájában jelentkező károkat.

Üvegtörés: Biztosítási eseménynek minősül és férfi magas vérnyomás kezelésére a biztosító a vagyonbiztosításban biztosított épületek és lakások szerkezetileg beépített ajtóinak és ablakainak, üvegezésében bekövetkező törés- és repedéskárokat.

Külön díj ellenében biztosíthatók a kirakatok, pinceablakok, illetve név- és cégtáblák.

  • Элли заверила Бенджи, что Макс, Николь, посвечивая вперед фонариком, - среди языков пламени.
  • Magas vérnyomás népi gyógymódok magas vérnyomás kezelésére videó
  • Szabadalmi módszer a magas vérnyomás kezelésére
  • Szívátültetések: Cél, Procerdure, kockázatok, helyreállítás - Szívbetegség -

Nem téríti meg a biztosító: az üvegtetők, üvegfalak, az üvegházak, meleg- és hidegágyak, kirakatszekrények, tükörfelületek, az építés, felújítás alatt álló épületek üvegezésének kárait. Készpénzbiztosítás: A biztosító vállalja a készpénzt, illetve a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett valutát ért károk megtérítését a kötvényben foglalt összegig, mely károkat az alap- és a megkötött külön díjas biztosítási események okoztak.

A készpénzre vonatkozó károkra kötött biztosítás érvényességének előfeltétele az ingóságok biztosításának megléte. Exkluzív biztosítás Jelen kiegészítő a szívátültetést az egészségbiztosítás fedezi alapján a biztosító az alább felsorolt biztosítási események által okozott károkat téríti meg.

Kulcs ellopása, elvesztése Biztosítási esemény: A biztosított épület bejárati ajtajához, ajtóihoz tartozó kulcsának inaka biztosítottól aktól való ellopása, vagy a biztosított ak által való elvesztése. A biztosító szolgáltatása: Megtéríti a biztosító a biztonsági zár, biztonsági hengerzár betét vagy mágneszárbetét cseréjét.

A biztosító kétévente a szerződés biztosítási évfordulója szerint egyszer, maximum 5. A biztosító a térítést kizárólag a biztosított nevére kiállított számla ellenében teljesíti.

Bankkártya ellopása, elvesztése Biztosítási esemény: A biztosított, Magyarország területen hatósági engedéllyel működő banknál vezetett lakossági folyószámlájához, hitelszámlájához kapcsolódó bank- hitelkártyájának elvesztése, ellopása vagy egyéb, a biztosított szándékától független okból való megsemmisülése.

kókuszvíz és a szív egészsége

A biztosító szolgáltatása: A biztosító kétévente a szerződés biztosítási évfordulója szerint egyszer, maximum A biztosító a térítést kizárólag a biztosított nevére kiállított számla, és banki igazolás ellenében teljesíti.

Nem téríti meg a biztosító a bank- hitelkártya elvesztése, ellopása miatt fentieken kívül bekövetkezett, a a szívátültetést az egészségbiztosítás fedezi letiltási, pótlási költségeken túlmenő károkat, felmerülő költségeket.

Különleges üvegfelületek törése, repedése Biztosítási esemény: A kockázatviselés címén, a biztosított tulajdonát képező pinceablakok.